درخواست تأیید معامله (مخصوص فروشنده کالا)

2500 $800000 $

درخواست تأیید تراکنش مــحلی (مخصوص فروشنده کالا)
یکی از ارقام پیش فرض در زیر که مطابق با قیمت کالای مدنظر مشتری شما است را انتخاب کنید تا متناسب با آن مقدار هزینه “تأیید کننده” معلوم شود سپس اقـدام به پرداخت نمایید تا برگه اجازه معامله برایتان صادر گردد

صاف
Add To Wishlist Compare
Cart
Your cart is currently empty.