یاورکارت 

نوع درصد تخفیف

روش اخذ تخفیف ارزش ریالی هر یک یـاور حــداقل افزایش قدرت خرید یا نرخ تخفیف          نــام تجاری کارت
شرطی با درصد متغییر
بشرط خرید کالای هــدف (اختیاری)
پایا پای و قابل انتقال از کاریر به کاربر ۵۰۰/۰۰۰ R  حـداقل  ۴ برابر

یــاور VIP+a

 

 (VIP) توصیف یاورکارت

میزان اخــذ تخفیف با این کارت بـر اسـاس زمـان نگهـداری مـحاسبه مـی شود، هـر چـه بیشتر به نگهـداری آن نـزد خـود مُبـادرت کنید به تعـداد یــاور افـزوده مـی شود (البته زمان نگهداری و رشد دارای سقف و اندازه می باشد) سپس در مرحله بعد یاور بدست آمده که ارزش آن چند برابر مبلغی است که بابت تهیه یاور پرداخت نمودید را در بخش اتاق معامله به عنوان عرضه کننده به متقاضیان ارائه می دهید و بابت این عرضه شما مبلغی مساوی با قدرت خرید کالایی که در نظر داشتید را از کابر خریدار کارت دریافت میکنید و موازی با این کارحتماٌبه فروشگاه معرفی می شوید بلکه فروشنده کالا موفق به تبدیل آن به کالا شود و شما را از انتظار ورود یک کاربر متقاضی معاف کند اساساٌ یاوری که در اختیار شماست دو متقاضی دارد یک فروشنده کالا (درصورت امکان قدرت تبدیل آن به کالا در زمان مد نظر شما) و دوم کاربر جدید که متقاضی خرید کارت می باشد بنابرایـن مـوفق به اخـذ تخفیف دلخـواه خواهیـد شـد مقـدار درصـد تخفیف شـما معـادل جمـع ارزش ریالی تعـداد یــاور افـزوده شده به کیـف پـول مجـازی تان است و با ارزش ریالی کارت که مـعادل کالا است می توانیـد کالا را به قیمت روز خـرید کنیـد.
دراین حـالت است که موفـق به اخـذ تخفیف می شوید یعنی با پرداخت حداقل ۴برابر کمتر از قیمت روز، کالا را خرید می کنید.
تـــذکر مهـم: صف خرید و فـروش در تمـام فروشـگاه ها یکپاچه است و کم یا زیادی ترافیک این صف، بر روی زمان خرید کالا تأثـیر فـراوان دارد. البته افزایش قدرت خرید با روش زمانبندی و نگهـداری یاور را فعـلاً به آن سرعت داده و زمان را محـدود کرده و این مدت را به نفـع شـما به کـوتـاه ترین حـد رساندیـم با کمی آموزش برایتان ساده می شود.

تبدیـل کاربر مهمـان به کاربر دائمی  و طــرز تهیه کارت (VIP) 

چنانچـه بـرای ورود به خـانـواده بـزرگ یـاور گـام اول برای اخـذ تخفیف با دریـافت کارت هــدیه از فروشــگاه را برداشتـه اید، اکنون  مشتری گـرامی شمـا به عنـوان کاربـر مهمــان تلقـی می شوید و در صــورت رضـایت و تـمایُل بـرای ادامه دریـافت خـدمات مالـی و تخفیفی و همراهی بصـورت دائـم با یـاوران، می بایست نقـش و نـوع کاربری خـود را تغییـر دهیـد یعنـی از نـوع کاربـر مهمــان به کاربـر همـراه یــاور تبدیل شوید برای این کار باید گام دوم را بردارید و اقــدام به تهیه کارت (VIP) نمائید دو میسر معرفـی شده در زیـر شما را جهـت پیـوستن بصـورت دائـمی با یـاور راهنمایی می کنـد تا به دلخــواه و صـلاح دیـد خـود یکـی از دو مسیـر زیر را انتخــاب کنیـد .
ترجیـهاً میسر دوم آسانتـرین و سریـع تریـن راه است.

دو مسیر برای تهیـه این کارت وجـود دارد.
۱- کاربـران یا متقـاضیـان اخـذ تخفیف از طریـق وبسـایت وارد بــخش اتـاق مـعاملـه مـی شوند و آنـجــا به تـهیـه این کارت مـی پـردازند.
۲- کاربـران و متقاضیان اخــذ تخفیف  با مراجعه به فروشــگاه مــورد نظــر خـود و از فرشنده آن (همکاریــاور ) بخواهید لطفـاً کنـد و از کیـف پـول مجـازی که در اختیـار او ست به مقـدار دلخـواه تان یک یا چنـد یــاور به حســاب تان کارت به کـارت نـمایـد بـدین ترتیب با کـمک فروشـگاه دار شـما هـم یک کاربـر دائـمی مـی شوید.
راهنـمـایی: این آسانترین و سـریع ترین راه برای دریـافت یا انـتقـال و به کالا تبدیـل کردن کارت (VIP) مـی باشد مساعـدت فروشــگاه دار را طلـب نـمائید زیرا وقت طلاست.
ضمنـاً کاربـر گرامی بـرای فـروش یــاور کارت(VIP) خود  هم حتماً اول به فروشـگاه دار مراجـعـه نـمائیـد در صــورت عـدم خـرید ایشان از شـما بعداً به اتاق مـعامله برای تبدیل یــاورکارت به پـول جهت افزایش قـدرت خرید برای تـهیه کالا اقــدام فـرمـائید. زیـرا انـتقـال کارت تخفیف به غـیر در اتاق مـعامله به صبـر و شـکیبایی نیـاز دارد.
نتیجه:
۱- کمک به بالا رفتن ارزش یـاور بصـورت کمی آن، از طـریق نگهـداری در زمـان بیشتر توسـط کاربر میسر میـگردد.  ارزش هـر یک واحــد یــاور همیشه ثابت است، اما نگهـداری از آن باعـث می شود تا به تعـداد یــاور شـما در کیف پول مجازی تان افـزوده شود. البته این تنــها دلیـل مـوفقیت شـما در اخــذ تخفیف نمـی باشد.

از مهم ترین گزینه ها :

۱- اعـلام فـروش و انتقال کارت با مـحتـوای یــاور در بـخش اتاق مـعامـله  و عـرضه یـاور خـود به کاربران متقاضی و در نهـایت فـروش آن  به کاربر دیـگر مُنـجر به افـزایش قـدرت خرید شـما در قـالب تخفیف دلخـواه مـی شود. البته با همکاری یاور و بدون صرف وقت از سوی کاربر.
۲- تـــذکر مهم: صف خرید و فـروش در تمـام فروشـگاه ها یکپاچه است و کم یا زیادی ترافیک این صف، بر روی زمان خرید کالا و اخـذ تخفیف تأثـیر فـراوان دارد.
۳- محـدودیـت هـا در تخفیف: انـدازه تخفیف در این کارت حداقل ۲۰ درصـد و به بالا بوده و برای هر کاربر و کالا متفاوت است.
توجه : پـرداخت هـزینه حضـوری در فروشـگاه به تأییـد کننده معامله فقـط برای مـعامله گـران با کارت (VIP) مـجاز مـی باشد.. .
جهت کسب اطلاع بیشـتر در وب درخواست مشاوره و تمــاس نمایید 09119444509  ــــ 021ــ71053971

مُسلما ًیکی از راه های آسان تهیه  این کارت دریافت آن از مستدی فروشــگاه های همــکار می باشد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه: کارت هــدیه توسـط فروشــگاه های همــکار ” یــاوران تخفیف ” در سطح اسـتان و کشور توزیع می شود و تأمین و پشتیبانی مالی آن برعُهـده شرکت یـاوران خـانه ایـرانیان بشماره ثبت ۱۵۶۱۷ مـی باشد.

Cart
Your cart is currently empty.