[vc_row][vc_column][vc_column_text]قرار داد فی ما بین فروشگاه داران با یاوران تخفیف

عنوان قرارداد : اخذ نمایندگی تبلیغ فروشگاهی دو طرفه.

جهت تبلیغـات و مـعرفی و ارائـه کارت های تخفیف هـــدیه و انواع کارت و تــأمین و فروش کالا با یاورکارت
دو جــانبه و بصــورت رایــگان.

عطف به درخواست نامه الکترونیکی مورخ 30/06/1399 به شماره: ………………………. این شـرکت با همـکاری شـما جهت تبلیغ و مـعرفی خـدمات مالی و تخفیفی، یــاوران تخفیف در مـحل فـروشـگاه تان و همچنین براي همـكاري رایــگان با شما جهـت بـازاريابـي و تبلیغـات دو طـرفـه در سـطوح جغـرافیایـی مختلف با ابـزار مـدرن روز و بـوسیله تبلیغـات در اینترنـت و نـمایش در وب سایت خود به آدرس: یاوران تخفیف .YAVARANTAKHFIF.ir  جهت تسریـع در امـر فـروش کالا و برای بالا بردن فروش و رونــق بیشتر بـازار و ایجاد فرصت خرید آسان و ارزان برای مشتری و با ارائه کارت تخفیفی شناور هــدیه در گام اول همکاری و در گام دوم با ارائه انواع کارت به مشتری فروشـگاه تان موافقـت خــود را اعــلام می دارد.

این قرارداد فی ما بین شرکت یاوران خانه ایرانیان.بشماره ثبت:15617..

به نشانی:  آدرس:  تهران فلکه دوم صادقیه برج تجاری گلدیس طبقه هفتم واحد 721.کد پستی………………………….  نوع فعال: تجاری و مالی با ارائه کارت های تخفیفی با نام تجاری یــاورکارت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانکها اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی، ارائه خدمات توانمند ساز و توسعه دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا درقالب ایجاد و مدیریت شتاب دهنده کسب و کارها، انجام مشاوره و معاملات با ارائه کارتهای اعتباری و تخفیفی شناور، بازار یابی غیر شبکه ای و غیر هرمی، حقوقی و بازرگانی و ارائه زیر ساخت های فنی انرژی پاک.
و آقای /خانم:………………………………………………….  .  فرزند : …………………………………… دارای کدملی………………………………نام فروشگاه :……………………………………….نوع فعالیت:…………………………………
به نشـانی:گیــلان .ـ شهـر ـ ……………………… خیابان:………………….. فرعی:…………….. کد پستی:………………………….. و شـماره همـراه: …………………………………………وشماره ثابت: ………………………………….. .

آدرس اینترنتی فروشگاه: ……………………………………………………………………………………………………….W.W.W

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل امضائ و مُهر شرکت                                                                 محل امضائ و مُهر فروشگاه دار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان همکاری:

مُبلِّـغ فروشگاهی و معرف خدمات دو طرفه و فروشنده کالا و خدمات .

موضوع قــرارداد و حدود اختیارات:

در این قـرارداد شما فروشـگاه دار را بعنوان« نماینده تبلیغاتی دو طرفه و فروشنده و معرفی کننده » نامیده و طرف قرارداد می شوید و ارائـه دهنده رایـگان کارتـهای تخفیفی با نـام تجـاری یـاورکارت، در انــواع کارتـهای تخفیفی 1ـ هدیه کارت 2- دیگر کارت ها و فروشنـده کالای خود با یاورکارت و تأمین کننده کالا در راستای شغل و صنف خود و از یک طرف شرکت مذکور با دادن اختیـار تام در خصوص مـعرفی خدمات مالی “کارت تخفیفی با نام یاورکارت” و ارائـه آن به خریـداران و مشتری در هنگام داد و ستد در محیـط فروشـگاه مـذکور بنام:…………………………………………و فقـط در سطح تبلیغـات و مـعرفی و فـروش کالا با کارتهای تخفیف و ارائـه کارت هــــدیه بصورت رایگان و دیگر کارت ها در داخل و محـدوده فروشـگاه مذکـور همـکاری شـما را اعــلام می دارد.

 

نــوع قـــرارداد:   آزمایشی  : بلــــه       ********       یا حرفه ای:   خیر

مدت قــرارداد : مدت قــرارداد 3 ماه: …………….  **********   مدت قــرارداد6 ماه.  ………………
مدت قــرارداد1 سال.   خیر   *******  مدت قــرارداد 3سال.:  خیر  ******* مدت قــرارداد 5 سال.:  خیر

وظیفه مشترک:

1- هرکـدام از طرفین قــرارداد می بایستی به تبلیغ و مـعرفی و ارائـه خدمات و فـروش کالای یکدیگر طبق هماهنگی قبلی و بـرطبـق دستـور و مفاد قـرارداد مذکور که روش تبلیغـات مـطرح شده است عمـل خواهند کرد.
و ضمناً هیچ گونه هزینه ای برعُهده فروشـگاه دار درخصوص انجام وظایف نـمی باشد.

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل امضائ و مُهر شرکت                                                                محل امضائ و مُهر فروشگاه دار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظایف شرکت یـاوران خـانه ایرانیان در قرارداد:

1– تأمین تجهیزات و نیروی انسانی جهت تبلیغـات دو طرفه در اطراف فروشــگاه و در صورت نیاز و توافق طرفین
و صلاح دید و بصورت رایگان.

2- تبلیـغ برای معرفی فروشگاه طرف قرارداد در صفحه اول وبسایت یاوران تخفیف و ایجاد فروشگاه در وب سایت مرجع و بصورت رایگان.

3- تبلیـغ بصورت پخش تراکتهای تبلیغاتی در سطح شهر ودرصورت نیاز و بصورت رایگان

4- تسریع در امـر فروش، با معرفی مشتری به فروشگاه طرف قـرارداد.

5- تأمین کننده مالی و تضمین کننده و ارائـه دهنده نهایی تخفیف به دارندگان کارت تخفیفی کارت هــدیه با نام تجاری “یاورکارت” در هنگام خرید.

6- واریـز 100 یاور ……………  به ارزش ریالی معادل ارزش ودیعه………………………….. ریال به حساب کیف پول مجازی فروشـگاه دار جهت تن خواه مجازی.
7- تأمین ریالی پـول رایج بصـورت شناور و وعده ای به فروشـگاه دار حـداقل مبلغ 000/000/10 ریال جهت تأمین تنخـواه تخفیف نقـدی برای کارت هـــدیه .
8- تسلیم قـرارداد به فروشـگاه دار می بایست به همراه و ارائـه تعدادی کارت هدیه . بروشورهای مانند جدول تخفیف و جدول ارزش ریالی کارت ها و تجهیزات و ارائه دانش لازم همراه باشد.
9- ارائـه و تعهـد 3 سه مـحل سـود رسانی در این روش خـرید و فـروش مختص یاوران تخفیف به فروشگاه دار.

الف- تبدیل یـاور هـدیه به یاور مربوط به صنف خود با بیش از 000/400 ریال و بدون هزینه.
ب- ارائه کارت با سود 70% و درصـورت خرید کالا.  ت: خـدمات مالی از یـاوران تخفیف.
پ – سود رسانی از چهار ناحیه دیگر.

10- موظـف به معـرفی حـداقل یک نـماینده استانی معتبر از سوی این شرکت به فروشـگاه دار جهت همـکاری نـزدیک و فیزیکی و به عنـوان هماهنگ کننده با مشخصات حقوقی و حقیقی زیر .
آقای /خانم: حسن اخوان جانکبری .  فرزند : .محّمد تقی  دارای کدملی: 2594693227.
نام بُرده از سوی این شرکت مُوظف به حـل تـمامی مشکلات مالی و معنوی و مُلزم به ارائـه دانش این کسب و کار به فروشـگاه دار می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل امضائ و مُهر شرکت                                                                 محل امضائ و مُهر فروشگاه دار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح مفصل:
شرکت مسئول ادعـاِ ارائه تخفیف با درصـد تعریف شده و شنـاور و بـِدلخواه مشتری بصـورت مشارکـت جمعی به منظـور بالا بردن قـدرت خـرید و تسریح در امـر فـروش کالا و کارت، بترتیب کارت هــدیه و انواع کارت در هر دو نوع کارت، با قـرار داد
قبلی و هماهنگ شده با ارائه دهندگان همکار ( فروشگاه های پیشرو یــاور) و خریداران کالا با کارت تخفیفی با نام تجاری یاورکارت میباشد و هرگونه مسئولیت مالی و معنوی و جبران خسارت مالی به مشتری یا خریدار از عُهـده فروشگاه دار که بعنوان « نماینـده تبلیغـاتی دو طـرفه و فروشنـده کالا و معرفـی کننده » نامیـده و با این شرکت طـرف قــرارداد است را ساقـط و منتفی می دانـد و کــل مَبلـغِ کارت هــدیه و انواع کارت در هنگام خریـد کالا یا اخذ تخفیف و عمـلیات پـرداخت تخفیف نقـدی به دارنـدگان هـر دو نـوع کارت و هـزینه های جـاری تبلیغـات فروشـگاهی برطـبق قــرارداد بر ضـمه و بـر عُهـده و از وظایـف یـاوران تخفیف و شـرکت یـاوران خـانه ایـرانیان میباشد و همچنین مُوظف فقط به دادن مقدار درصد
تخفیف مُـقرر شده در جـدول ارائه شده به فروشـگاه ها می باشد و تـأمین کالا بر عُهـده این شرکت نمـی باشد مـگر در صـورت عـدم تـوانایی تـأمین کالا از طـرف فروشـگاه دار و بر اساس وظیفـه ذاتـی شان می بایست همیشـه از کالا های
مـربوط به صنـف و شغل خود را کـمافی السـابق در فروشـگاه داشته باشند و آمــاده ارائـه کالا با حـفظ تنـوع بـالا به مشتری باشنـد و درصـورت عــدم تـوان تهیـه کالا بایـد با مشتری به تـوافق برسنـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخت ودیعه به یاوران تخفیف:
مبلغ :………………………. ریال بابت حُسن انجام وظایف و جهت ایجاد اهرم برای جلو گیری از توانی های غیر مجاز پیش بینی شده با مشتری و (مطابق یا کمتر از ارزش ریالی یاور ارائه شده در کیف پول فروشگاه دار که بصورت رایــگان دریافت می کند) فروشگاه دار طرف قـرارداد در هنگام تسلیم و امضائ این قــرارداد می بایست به شماره حساب 810569379  بانک تجارت به حساب شرکت یاوران خانه ایرانیان بشماره ثبت :  15617  واریز و پرداخت نماید .
درصـورت نیـاز:
یک فقره سفته / چک شماره ……………….………به مبلغ …………………..……. ریال به عنوان تضمین حُسن اجرای تعهدات فروشـگاه دار به مسئول یا نماینده استانی یاور در هنگام امضاء و اخذ قرارداد تحویل داده شده است.
و آقای/ خانم ……………………فروشـگاه دار طرف قرارداد به عنوان مُبلِّغ یاور و بازاریاب، با کدملی بشماره .……….………… تمام موارد فوق را با دقت در صحت و سلامت عقل خوانده ، و متعهد به انجــام آنها بوده و اعـلام می دارد و اجـــازه می دهد و رضایت دارد که در صورت رعایت نکردن هر کدام از بندهای فوق از محل ودیعه یا سفته / چک فوق به نفع شرکت یاوران تخفیف جبــران خسـارت شود و یا این شرکت می تواند یک طرفه به این همکاری پایان دهـد .
این قــرارداد رابطه استخدامی میان فروشــگاه دار طرف قــرارداد و یاوران تخفیف بوجود نمی آورد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل مُهر و مضاء شرکت                                                                     محل مُهرو امضاء فروشگاه دار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بند آخر قرارداد :

نوع برداشت یا ارائه یا تبدیل یا نقدکردن:

الف: مایلم : کارت را فقط از یاوران دریافت کنم:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    آری        خیر
ب: مایلم:  کارت را در ازای تحویل کالا دریافت نماییم .   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    آری        خیر

تبدیل کردن کارت به پول نقد:
1- مایلم:  کارت را با قیمت مصّوب شده به کاربر منتخب خودم بصورت حضوری بفروشم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    آری       خیر
2- مایلم:  کارت را با قیمت مصّوب شده در بازار مربوط به شغلم به کاربران بفروشم.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    آری       خیر
3- مایلم:  کارت را با قیمت مصّوب شده به موسس یا نماینده وی بفروشم.(اکتفاء به سود در فروش کالا) ــــــ    آری       خیر
4- مایلم: کارت را با قیمت مصّوب به بازار دیگر یا کلان بازار انتقال دهم. ( بر طبق قانون انتقال) ــــــــــــــــــــــــ    آری       خیر
5-   همه موارد تا اتمام دروان آموزشی یا آزمایشی کار من با یاوران تخفیف.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌‌‌‌‌ـ     آری       خیر

توضیحات طرفین:

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محل مُهر و مضاء شرکت                                                                     محل مُهرو امضاء فروشگاه دار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Cart
Your cart is currently empty.