هـایپــر مارکـت اخــوان
هـایپــرمـارکت اخــوان

یاوران تخفیف، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯽ‌واﺳﻄﻪ‌!
اﮔﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﯽ، ﺷَﻬﺮ و کالا رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و ﺗﻮ دﺳﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﮕﺮد.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺧﻮای ﭼﯿﺰی ﺑﻔﺮوﺷﯽ، یه فروشگاه ثبت کن و بعدش هم از محصولت ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﺧﻮب ازش ﺑﮕﯿﺮ و محصول رو ﺑﭽﺴﺒﻮن به فروشگاهت تا خریدار برات پیدا کنیم.

شهرهای پربازدید


Facebook


Twitter


Youtube