ضمانت تخفیف

انجام تعهد به نظم و ارائه به موقع خدمات مالی به همه کاربران در تمامی نقاط کشور یکی از مهمترین فرایند ، در چهارچوب اخلاق مداری این  کسب و کار می باشد. یاوران بر مدار علم و دانش پایه ریزی شده و تضمین تخفیف آن با دانش  و توانی است که از استعداد آن ناشی شده است.
یاوران در نظر دارد تا برای ارزش نهادن به  کار و تلاش خود در راستای خدمات مالی که مدعی آن است را به درستی انجام دهد.
تخفیف دلخواه ادعاییست که یاور دارد و معتقد به انجام آن است و همچنین یاوران تخفیف توان افزایش قدرت خرید شما را در به همراه شدن تان با یاور می بیند.
انجام کامل و صحیح ادعا هر کسب و کار و بدور از غیر واقعی ادعا منوط بر علمی و عملی بودن آن کسب و کار است که خود یکی از مُتداول ترین راهکارهایی است که می تواند اعتماد مردم را به خود جلب کند. ما بر پایه علم عمل می کنیم .

گریزی به قوانین در راستای  ضمانت تخفیف:

1- امکان اخذ تخفیف دلخواه توافق شده توسط کاربر با مشاور .
2- اولویت یاور در انجام درصد تخفیف توافق شده می باشد.
3-قانون همسان سازی ضمانتی برای تضمین تخفیف
4- تخفیف شناور با دلخواه مشتری ارائه می شود و در طول یک فرایند زمانی و به تدریج بصورت قطره ای ولی با اندازه متغییر و متفاوت هر روز تخفیف با روز دیگر قابل تزریق به قُلک تخفیف دارنده کارت بصورت واحد تخفیف می باشد.
5- یاوران موظف است جهت به سرانجام رساندن تخفیف به کاربر در نهایت  اقدام به خرید کارت و واحد تخفیف از دارنده آن می کند.
6. تحویل به وارث کاربر، در صورت عدم حضور کاربر متقاضی.

 

هر فرایندی که از دانش بدور باشد از اخلاق هم بدور و از تضمین هم بدور است

موفق باشید.

Cart
Your cart is currently empty.