جدول اعلان ارزش ریالی کارت هـدیه و معادل یــاور و میزان سهم تخفیف و سقف خرید
این جدول مخصوص فروشگاه هایی می باشد که کالا را برحسب  کیلوگرم می فروشند
لطفاً این فرم را در معرض دید مشتری قرار دهید

ارائه کارت هدیه در اضائ خرید کالا برحسب کیلوگرم

معادل ریال به یــاور

ارزش ریالی هــدبه

نــوع کارت ردیف

زیرهــر یک کیلوگرم

یــاور 1

      50/000

هــدیه

0

   هـر یک کیلوگرم

 یـاور 2

100/000

هــدیه

1

هــر دو کیلوگرم

یــاور 3 150/000 هــدبه

2

هــر سه کیلوگرم

یـاور 4 200/000 هــدیه

3

هـر چهـار کیلوگرم

 یـاور 5 250/000 هــدیه

4

هــر پنـج کیلوگرم

یــاور 6 300/000 هدیه

5

هــر شِـش کیلوگرم

 یــاور 7

350/000 هدیه

6

هــر هفت کیلو گرم

یــاور 8 400/000 هـدیه 7
    هـر هَشـت کیلوگرم  یــاور 9 450/000 هدیه

8

  هـر دّه (10) کیلوگرم

یـاور 10 500/000 هدیه 9
بالای 500/000 تومان یـاور 20 1/000/000 هدیه

10

 بالای 5/000/000 تومان یــاور 200 10/0000/0000 هدیه

11

توضیحـــات : بـه هـر کاربـر فقـط یک بـار کارت هـــدیه ارائــه مـی شود در صــورت رضایـت و تمایــل بـرای دریافت خــدمات مـالــی و تخفیفی و ادامـه همــراهی با یـاوران کاربران گــرامی کـافـیست نــوع کاربـری خـود
را بـا دریـافت و خـرید یـک کارت ( VIP ) از یـک کاربر یـا از یـکی از فـروشــگاه های یــاور تهیــه و بـه کاربــر همــراه یاور تغییـرکاربـری دهیـد .
تــوجه:  فروشـگاه داران عـزیـز لطفـاً طبـق جدول ارائـه شده کارت های هــدیه را به مشتری خود تحویل نمائید.
هدیه کارت در یـاوران تخفیف تا سقف 10/000/000 ریال معادل دویست یــاور می باشد.
ارائــه این کارت به منزله دعــوت شــما  به خانــواده بـزرگ یــاوران تخفیف میباشد.
تـذکر: پرداخت هزینه به تأیید کننده تراکنش محلی در خصوص خرید با کارت هــدیه منتفی است
جهت کسب اطلاعات بیشتر درخواست مشاوره کنید
با یـاور درهنگام خرید هیچگاه بی یاور نیستید

Cart
Your cart is currently empty.